Verslag Openbare vergadering Dorpsraad , 3 april 2023

aanwezig: ruim 60 belangstellenden

 • Welkom en Voorstelrondje: wethouder Sidney vd Bergh, nieuwe wijkcoordinator Alex vd Heijden, gebiedsregisseur Robert vd Wolk, leden van de Dorpsraad.
 • Toelichting wethouder op ontwikkeling woningbouw Macharen/nieuwe d’n Bongerd:        

De wethouder legt de opgave voor Oss uit (2040: 8500-10.000 woningen, 2030 5500), langs de zgn IJssellijn, dus spoorzone incl. Oss-West. Hij schets de algehele problematiek van nu (bouwkosten, rente en procedures), dus prioriteren. Macharen behoort tot de opgave voor de korte termijn. Haren en Megen komen er ook aan. Hij realiseert zich dat plm 50 woningen op het v.m. voetbalcomplex 1/5 is van aantal woningen van Macharen nu (274), dus ingrijpend.

Hij refereert aan het vele goede werk van de Kopgroep met de Plekkenmakers, maar qua kosten en onderzoek nog te vrijblijvend. Dus wil hij snel een realistisch plan waarvoor intussen al diverse stappen zijn gezet. Vooral de wateropgave, de ontsluiting, een nieuwe d’n Bongerd, verplaatsing van de tennisclub (met geluid en licht) en dus de kosten zijn “heikele” punten. Intussen zijn 2 scenario’s in gesprek met de Kopgroep. Vóór de zomer komt wethouder Frank den Brok met keuze voor een scenario met kosten met een voorstel naar de raad. Het stedenbouwkundig plan kan hijzelf alsdan vóór het eind van het jaar naar het college brengen voor publikatie met procedure vlgs wet Ruimtelijke Ordening, dus vóór start Omgevingswet. Alsdan zou ergens in 2025 (niet begin 2025) met bouw begonnen kunnen worden.

De Kopgroep bij monde van Chris Ermers schets het verleden, het nut en de noodzaak van deze bouwontwikkeling voor de leefbaarheid en de goede samenwerking met het gemeentelijk apparaat en de huidige aanpak van de wethouder. M.n. wordt aandacht gevraagd voor de positie van de tennisvereniging, zijnde de enige sportvereniging voor Macharen. De gemeenteraad zal nog worden uitgenodigd voor uitleg totaal-plan.

Vraag: wat wordt er gebouwd (voor de Macharenaren), is er ook plek voor zelfbouw en in welk tempo – met een aanvullende opmerking dat tamelijk simpel er altijd een actueel beeld van de behoefte kan worden gescand met behulp van een tool van BPD ? – (eerder Bouwfonds) ?

Antwoord: er is eerder een enquete gedaan met een schets en er is een algemeen woningbouwbeleid voor de kernen welke als uitgangspunt dienen (met een grote opgave voor sociale huur en goedkope koop); met projectontwikkelaar Reuvers wordt eea uitgewerkt waarbij aandacht voor behoefte Macharen en fasering zullen worden meegenomen (NB: Europese wet op komst die voorrang voor lokale bevolking mogelijk maakt !); met Mooiland is er positief contact geweest omtrent de bouw van mogelijk een 10-tal huurwoningen.  

Vraag:  waarom is het eerdere plan “afgeschoten”, de huizen worden toch betaald, de tenniscluben d’n Bongerd moet je toch hier “los” van zien ?     

Antwoord:  d’n Bongerd is sterk verouderd en moest toch “vervangen” worden, terwijl er qua ontsluiting weinig mogelijkheden waren, ook in relatie tot de tennisclub, die ook nog qua geluid en licht problemen gaf; dus onlosmakelijk verbonden met de bouwontwikkeling.

Vraag: zijn er geen andere/betere ontsluitingen via Dorpenweg, voetbalpad of dijk en moet er niet een 2e ontsluiting worden gemaakt ?

Antwoord: ontsluiting op Dorpenweg en dijk zijn niet mogelijk vanwege bezwaar provincie en waterschap; met een hoofdontsluiting via plek met omgeving d’n Bongerd en tennisclub met een calamiteitenontsluiting via het voetbalpad kan een bevredigende oplossing gevonden worden.

Vraag: variëteit in soorten en uiterlijk van de huizen e.d. is belangrijk, want het zou een dorpse uitstraling moeten hebben in het verlengde van Macharen.

Antwoord: gemeente en Kopgroep erkennen dorpse/landschappelijke opbouw en uitstraling; projectontwikkelaar is zich hiervan bewust en Kopgroep/gemeente zullen eea kritisch bekijken.

Vraag: wat als het niet lukt om het stedenbouwkundig plan eind dit jaar in procedure te brengen ?

Antwoord: dan zal er al snel een vertraging ontstaan van minimaal een halfjaar, alleen al vanwege procedure Omgevingswet.

Vraag: de vm. voetbalkantine heeft opslag van Kindervakantieweek, Carnavals-vereniging e.d.; vervanging is gewenst.

Antwoord: bekijken met de Kopgroep.

 • Mededelingen van de gemeente      
 • De wethouder meldt zijn inzet op het nieuwe mobiliteitsbeleid, waarvoor een nieuw plan wordt voorbereid. De belangrijkste inzet behelst “hoog” spoor met diverse onderdoorgangen, vernieuwing van het hoofdstation en verplaatsing van Oss-West, met een nieuwe hoofdstructuurweg aan de noord-westzijde, ook met het oog op Oss-West (met 3000/4000 woningen); en zeker in relatie tot de bijzondere ligging van de dorpen en wijken t.o.v. het centrum en de nationale wegen. In dit verband wil hij zich ook bijzonder inzetten op optimalisering van de fietsinfrastructuur.
 • De gebiedsregisseur meldt:
 • dat binnenkort weer om tafel gegaan wordt met buurt Mr. Teunissenstraat om een passend – leeftijd – speeltoestel te plaatsen;
 • dat binnenkort een “moestuin” in de vorm van bakken nabij de kerk geplaatst worden, zodat uiteindelijk nabij de nieuwe d’n Bongerd een dorpsmoestuin gemaakt kan worden;
 • de speelgelegenheid nabij de Elzenstraat in Megen in goed overleg met de buurt is “opgepoetst”;
 • morgen in Haren i.o.m. de Kernraad in d’n Heymit een nieuw speeltoestel wordt geplaatst.
 • De gebiedsregisseur wijst er op dat hij altijd aanspreekbaar is voor zaken van de openbare ruimte. En verwijst bovendien naar de mogelijkheid van melding via “Mijn buurt Oss”.
 • Vragenrondje
 • vraag van mevrouw Van Wensveen of de Dorpsraad kan achterhalen of er geen betere oplossing is voor de kap van een 100-tal bomen (“opschot” genoemd) tpv een te plaatsen damwand nabij de Maasbommelsestraat/oksel dijk. Eea zal worden nagegaan.
 • vraag aan de gebiedsregisseur of er geen verwijzingsbordje in Macharen kan komen naar d’n Bongerd, want niet helder; hoewel met bordjes spaarzaam wordt omgegaan en er goede navigatie is, zal de gebiedsregisseur eea bezien.
 • vraag aan de wethouder of na de kap en snoeiwerk t.p.v. het waterleidinggebied (takkenziekte) herplant verplicht is door Waterleidingmij.; onbekend !
 • vraag aan de Dorpsraad of in het verlengde van Beleef Megen een initiatief genomen zou kunnen worden om de verbinding/samenwerking tussen de verenigingen van de dorpen te stimuleren met gezamenlijke activiteiten, ook gezien de beperkte menskracht qua vrijwilligers. Eea zal in het eerstvolgend vooroverleg van de Dorpsraad worden besproken.
 • vraag of de Dorpsraad voelt voor ondersteuning/initiatief 800 jaar Zonnelied zijnde een activiteit van het Kenniscentrum Franciscus voor slechts 2 plekken in Nederland, o.a. tegen de achtergrond van 2 kloosters in Megen. De Dorpsraad zal zich hierop oriënteren.    
 • Mededelingen van de Dorpsraad
 • Parkeerprobleem bij Acropolis m.n. voor/vanwege de huisarts. Kleine enquete in de buurt wordt uitgevoerd door de gebiedsregisseur. Oplossing met aparte plekken is nauwelijks/niet te doen.
 • Er zijn geen ontwikkelingen te melden tav de nieuwe basisschool. Hopelijk volgende maand uitsluitsel omtrent de plek. Alsdan zsm overleg.
 • Er is geinformeerd naar de gevolgen van de komst van de Roemeense “kerk” in Megen m.n. naar parkeren. Verwacht worden gemiddeld 30 auto’s op zondag v.m.; misschien met Pasen e.d. wat drukker. Dat zou moeten kunnen; we houden vinger aan de pols.  
 • De Dorpsraad orienteert zich op mogelijke onderwerpen voor behandeling door de Dorpsraad. Graag hoort de Dorpsraad vanuit de dorpen welke zaken voor de dorpen apart of gezamenlijk bekeken zouden kunnen/moeten worden.
Advertentie