Verslag Openbare vergadering Dorpsraad , 3 april 2023

aanwezig: ruim 60 belangstellenden

 • Welkom en Voorstelrondje: wethouder Sidney vd Bergh, nieuwe wijkcoordinator Alex vd Heijden, gebiedsregisseur Robert vd Wolk, leden van de Dorpsraad.
 • Toelichting wethouder op ontwikkeling woningbouw Macharen/nieuwe d’n Bongerd:        

De wethouder legt de opgave voor Oss uit (2040: 8500-10.000 woningen, 2030 5500), langs de zgn IJssellijn, dus spoorzone incl. Oss-West. Hij schets de algehele problematiek van nu (bouwkosten, rente en procedures), dus prioriteren. Macharen behoort tot de opgave voor de korte termijn. Haren en Megen komen er ook aan. Hij realiseert zich dat plm 50 woningen op het v.m. voetbalcomplex 1/5 is van aantal woningen van Macharen nu (274), dus ingrijpend.

Hij refereert aan het vele goede werk van de Kopgroep met de Plekkenmakers, maar qua kosten en onderzoek nog te vrijblijvend. Dus wil hij snel een realistisch plan waarvoor intussen al diverse stappen zijn gezet. Vooral de wateropgave, de ontsluiting, een nieuwe d’n Bongerd, verplaatsing van de tennisclub (met geluid en licht) en dus de kosten zijn “heikele” punten. Intussen zijn 2 scenario’s in gesprek met de Kopgroep. Vóór de zomer komt wethouder Frank den Brok met keuze voor een scenario met kosten met een voorstel naar de raad. Het stedenbouwkundig plan kan hijzelf alsdan vóór het eind van het jaar naar het college brengen voor publikatie met procedure vlgs wet Ruimtelijke Ordening, dus vóór start Omgevingswet. Alsdan zou ergens in 2025 (niet begin 2025) met bouw begonnen kunnen worden.

De Kopgroep bij monde van Chris Ermers schets het verleden, het nut en de noodzaak van deze bouwontwikkeling voor de leefbaarheid en de goede samenwerking met het gemeentelijk apparaat en de huidige aanpak van de wethouder. M.n. wordt aandacht gevraagd voor de positie van de tennisvereniging, zijnde de enige sportvereniging voor Macharen. De gemeenteraad zal nog worden uitgenodigd voor uitleg totaal-plan.

Vraag: wat wordt er gebouwd (voor de Macharenaren), is er ook plek voor zelfbouw en in welk tempo – met een aanvullende opmerking dat tamelijk simpel er altijd een actueel beeld van de behoefte kan worden gescand met behulp van een tool van BPD ? – (eerder Bouwfonds) ?

Antwoord: er is eerder een enquete gedaan met een schets en er is een algemeen woningbouwbeleid voor de kernen welke als uitgangspunt dienen (met een grote opgave voor sociale huur en goedkope koop); met projectontwikkelaar Reuvers wordt eea uitgewerkt waarbij aandacht voor behoefte Macharen en fasering zullen worden meegenomen (NB: Europese wet op komst die voorrang voor lokale bevolking mogelijk maakt !); met Mooiland is er positief contact geweest omtrent de bouw van mogelijk een 10-tal huurwoningen.  

Vraag:  waarom is het eerdere plan “afgeschoten”, de huizen worden toch betaald, de tenniscluben d’n Bongerd moet je toch hier “los” van zien ?     

Antwoord:  d’n Bongerd is sterk verouderd en moest toch “vervangen” worden, terwijl er qua ontsluiting weinig mogelijkheden waren, ook in relatie tot de tennisclub, die ook nog qua geluid en licht problemen gaf; dus onlosmakelijk verbonden met de bouwontwikkeling.

Vraag: zijn er geen andere/betere ontsluitingen via Dorpenweg, voetbalpad of dijk en moet er niet een 2e ontsluiting worden gemaakt ?

Antwoord: ontsluiting op Dorpenweg en dijk zijn niet mogelijk vanwege bezwaar provincie en waterschap; met een hoofdontsluiting via plek met omgeving d’n Bongerd en tennisclub met een calamiteitenontsluiting via het voetbalpad kan een bevredigende oplossing gevonden worden.

Vraag: variëteit in soorten en uiterlijk van de huizen e.d. is belangrijk, want het zou een dorpse uitstraling moeten hebben in het verlengde van Macharen.

Antwoord: gemeente en Kopgroep erkennen dorpse/landschappelijke opbouw en uitstraling; projectontwikkelaar is zich hiervan bewust en Kopgroep/gemeente zullen eea kritisch bekijken.

Vraag: wat als het niet lukt om het stedenbouwkundig plan eind dit jaar in procedure te brengen ?

Antwoord: dan zal er al snel een vertraging ontstaan van minimaal een halfjaar, alleen al vanwege procedure Omgevingswet.

Vraag: de vm. voetbalkantine heeft opslag van Kindervakantieweek, Carnavals-vereniging e.d.; vervanging is gewenst.

Antwoord: bekijken met de Kopgroep.

 • Mededelingen van de gemeente      
 • De wethouder meldt zijn inzet op het nieuwe mobiliteitsbeleid, waarvoor een nieuw plan wordt voorbereid. De belangrijkste inzet behelst “hoog” spoor met diverse onderdoorgangen, vernieuwing van het hoofdstation en verplaatsing van Oss-West, met een nieuwe hoofdstructuurweg aan de noord-westzijde, ook met het oog op Oss-West (met 3000/4000 woningen); en zeker in relatie tot de bijzondere ligging van de dorpen en wijken t.o.v. het centrum en de nationale wegen. In dit verband wil hij zich ook bijzonder inzetten op optimalisering van de fietsinfrastructuur.
 • De gebiedsregisseur meldt:
 • dat binnenkort weer om tafel gegaan wordt met buurt Mr. Teunissenstraat om een passend – leeftijd – speeltoestel te plaatsen;
 • dat binnenkort een “moestuin” in de vorm van bakken nabij de kerk geplaatst worden, zodat uiteindelijk nabij de nieuwe d’n Bongerd een dorpsmoestuin gemaakt kan worden;
 • de speelgelegenheid nabij de Elzenstraat in Megen in goed overleg met de buurt is “opgepoetst”;
 • morgen in Haren i.o.m. de Kernraad in d’n Heymit een nieuw speeltoestel wordt geplaatst.
 • De gebiedsregisseur wijst er op dat hij altijd aanspreekbaar is voor zaken van de openbare ruimte. En verwijst bovendien naar de mogelijkheid van melding via “Mijn buurt Oss”.
 • Vragenrondje
 • vraag van mevrouw Van Wensveen of de Dorpsraad kan achterhalen of er geen betere oplossing is voor de kap van een 100-tal bomen (“opschot” genoemd) tpv een te plaatsen damwand nabij de Maasbommelsestraat/oksel dijk. Eea zal worden nagegaan.
 • vraag aan de gebiedsregisseur of er geen verwijzingsbordje in Macharen kan komen naar d’n Bongerd, want niet helder; hoewel met bordjes spaarzaam wordt omgegaan en er goede navigatie is, zal de gebiedsregisseur eea bezien.
 • vraag aan de wethouder of na de kap en snoeiwerk t.p.v. het waterleidinggebied (takkenziekte) herplant verplicht is door Waterleidingmij.; onbekend !
 • vraag aan de Dorpsraad of in het verlengde van Beleef Megen een initiatief genomen zou kunnen worden om de verbinding/samenwerking tussen de verenigingen van de dorpen te stimuleren met gezamenlijke activiteiten, ook gezien de beperkte menskracht qua vrijwilligers. Eea zal in het eerstvolgend vooroverleg van de Dorpsraad worden besproken.
 • vraag of de Dorpsraad voelt voor ondersteuning/initiatief 800 jaar Zonnelied zijnde een activiteit van het Kenniscentrum Franciscus voor slechts 2 plekken in Nederland, o.a. tegen de achtergrond van 2 kloosters in Megen. De Dorpsraad zal zich hierop oriënteren.    
 • Mededelingen van de Dorpsraad
 • Parkeerprobleem bij Acropolis m.n. voor/vanwege de huisarts. Kleine enquete in de buurt wordt uitgevoerd door de gebiedsregisseur. Oplossing met aparte plekken is nauwelijks/niet te doen.
 • Er zijn geen ontwikkelingen te melden tav de nieuwe basisschool. Hopelijk volgende maand uitsluitsel omtrent de plek. Alsdan zsm overleg.
 • Er is geinformeerd naar de gevolgen van de komst van de Roemeense “kerk” in Megen m.n. naar parkeren. Verwacht worden gemiddeld 30 auto’s op zondag v.m.; misschien met Pasen e.d. wat drukker. Dat zou moeten kunnen; we houden vinger aan de pols.  
 • De Dorpsraad orienteert zich op mogelijke onderwerpen voor behandeling door de Dorpsraad. Graag hoort de Dorpsraad vanuit de dorpen welke zaken voor de dorpen apart of gezamenlijk bekeken zouden kunnen/moeten worden.

OPENBARE VERGADERING 3 APRIL IN MACHAREN

Beste inwoners van Megen, Haren en Macharen,

Aanstaande maandag 3 april is er een OPENBARE VERGADERING van de Dorpsraad MHM in gemeenschapshuis de Bongerd in Macharen.

We starten om 20:00 uur en de zaal is open vanaf 19:45u..

De agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen van de agenda.

3. Vragen en opmerkingen inwoners.

4. Nieuwbouw Macharen / Ontwikkeling De Bongerd

(toelichting door wethouder Sidney van den Bergh)

5. Mededelingen van de dorpsraad.

6. Mededelingen van de gemeente.

7. Rondvraag.

8. Sluiting.

Heeft u een vraag of opmerking, maak dit dan voor de vergadering even kenbaar bij de voorzitter.

Graag tot maandag,

€ 800 energietoeslag voor lage inkomens in gemeente Oss

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in Oss een eenmalige energietoeslag van € 800 krijgen in 2022. Met dit extra geld kunnen zij een deel van de energiekosten betalen.

Toeslag aanvragen

Inwoners die een bijstandsuitkering en/of minimaregeling krijgen, hoeven de energietoeslag niet zelf aan te vragen. Zij krijgen het bedrag half april automatisch overgemaakt. Andere inwoners met een laag inkomen kunnen de toeslag vanaf 20 april 2022 aanvragen via de website van de gemeente. Meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van de toeslag is te vinden op www.oss.nl/energietoeslag

Waarom is er de energietoeslag?

De energieprijzen zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor is de energierekening van veel huishoudens honderden euro’s duurder. Het rijk verlaagt de energiebelasting. Dat ziet iedereen terug op de energierekening. Maar huishoudens met een laag inkomen hebben het extra lastig door de hoge energieprijzen. Daarom maakte het rijk geld vrij voor een eenmalige energietoeslag van € 800 per huishouden. 

Advies om te besparen op uw energierekening

Wilt u besparen op uw energie, maar weet u niet zo goed hoe? Plan dan nu een gratis gesprek met een vrijwillige energiecoach! Samen kijken jullie naar de mogelijkheden. En dat bij u aan de keukentafel! Kijk voor meer informatie op www.ossschakeltdoor.nl.

Zorgen over het betalen van uw rekeningen? Neem contact op!

Heeft u moeite met het betalen van uw rekening(en)? Dan is het belangrijk om daar met iemand over te praten. Dat kan een bekende zijn of professionals of vrijwilligers die mensen helpen bij hun geldzaken. Denk aan Sociaal Raadslieden van ONS welzijn, consulenten Schuldhulpverlening van de gemeente Oss of een Schuldhulpmaatje. Wacht niet te lang, maar kom in actie! Kijk op voor meer informatie over wat u kunt doen op Hulp bij geldzaken.

Meanderende Maas;

Aanvullende informatie op de agenda van de openbare vergadering van
Dorpsraad MHM in samenwerking met VDG als onderdeel van de openbare vergadering op 27 september:


Beste inwoners van Megen, Haren en Macharen,


Als we het over onze directe leefomgeving hebben gaat er de komende jaren flink wat veranderen met het project de Meanderende Maas. Dit is een hele mooie en tevens broodnodige ontwikkeling met kansen maar ook uitdagingen.


Vooral uit Megen en Macharen hebben ons wat geluiden bereikt dat er nog vragen / onduidelijkheden zijn over hoe sommige dingen concreet zullen worden uitgewerkt in het project. Daarvoor zijn wij in gesprek gegaan met de omgevingsmanager van waterschap AAenMaas, de heer Peter Rutten.

Als uitkomst organiseren we op maandag 27 september in samenwerking tussen de Dorpsraad MHM en VDG deze avond. De avond vindt plaats in gemeenschapshuis De Haar in Haren en start om 20.00 uur.
Ook al is er een ruim proces van inspraak en meedenken aan vooraf gegaan en staat er al heel wat vast, toch lijkt het ons goed om nogmaals naar de inwoners te luisteren en extra toelichting te geven op de toekomstige plannen. Ook de projectleiding staat altijd open voor een gesprek. Zij hebben dan ook toegezegd om mee te werken aan deze avond waarbij ook de uitvoerder van Boskalis aanwezig zal zijn om de details nader te verduidelijken.


We gaan na een presentatie in gesprek met elkaar om te kijken of dat in samenwerking met eenieder een succesvol project kan plaatsvinden.
Om teleurstelling te voorkomen: veel staat al vast na een jarenlang proces van inspraak en besluitvorming.

Dit is geen belofte dat je wensen zullen worden uitgevoerd. Je kunt helaas nooit iedereen tevreden stellen.
Wel is het een moment om met de projectleider en uitvoerder in gesprek te gaan, je te laten horen. Om zo samen te zorgen voor een duidelijker beeld hoe het in de toekomst zal worden, hopelijk wat vragen weg te nemen en wellicht kijken of er nog ruimte is voor kleine maatwerk aanpassingen.
Dus heb je vragen of wil je gewoon net iets meer zicht krijgen op het project? Dan zien we je graag op 27 september!


Tot dan!
Dorpsraad MHM en

VDG Jessica Keijzer-Nab en Roel van de Camp

OPENBARE VERGADERING DORPSRAAD MEGEN, HAREN EN MACHAREN

Beste mensen,

Na ruim anderhalf jaar kunnen we gelukkig weer een openbare vergadering van de dorpsraad houden.

De inbreng van onze medebewoners is essentieel voor het werk van de dorpsraad.

We hebben jullie gemist en zien er erg naar uit om jullie weer te ontmoeten!

Agenda openbare vergadering

Dorpsraad Megen, Haren en Macharen

Datum:                Maandag  27 september 2021

Aanvang:            20.00 uur

Plaats:                  Gemeenschapshuis de Haar te Haren

 1. Opening.
 2. Vaststellen van de agenda.
 3. Vragen en opmerkingen inwoners.
 4. Presentatie voortgang dijkverbeteringsproject Meanderende Maas.
 5. Ontwikkelingen scholen MHM. 
 6. Bouwen, Ontmoeten en Sport in Macharen.
 7. Vertrek wijkcoördinator.
 8. Mededelingen van de dorpsraad.
 9. Mededelingen van de gemeente.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.

Heeft u een vraag of opmerking, maak dit dan voor de vergadering even kenbaar bij de voorzitter.

CORONAMAATREGELEN:

Vanaf 25 september is toegang tot de openbare vergadering alleen mogelijk op vertoon van een Coronatoegangsbewijs samen met een geldig legitimatiebewijs.

TOT MAANDAG 27 SEPTEMBER!

Nieuws over de collectieve zorgverzekering van de gemeente Oss voor mensen met een laag inkomen.

Datum                        16 november 2020

Onderwerp    

AZOSS, dé zorgverzekering voor mensen met hoge zorgkosten en een laag inkomen

Ziek zijn kan veel geld kosten. Een goede zorgverzekering is daarom belangrijk. Voor inwoners met een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm) biedt de gemeente Oss een zorgverzekering aan bij VGZ of CZ. De Aanvullende Zorgverzekering Oss; AZOSS. Aanmelden kan via www.gezondverzekerd.nl/oss.

AZOSS

AZOSS is een verzekering met ruime vergoedingen. Door de collectiviteitskorting en maandelijkse bijdrage van de gemeente, kunnen inwoners zich goed en voordelig verzekeren. Meedoen betekent dus goed verzekerd bij een laag inkomen!

Wat zijn de voordelen van AZOSS?

 • De gemeente betaalt € 20,- of € 40,- per maand mee aan de premie. Dat is € 240,- of € 480,- per jaar!
 • Collectiviteitskorting.
 • Uitgebreide vergoeding voor onder andere brillen, fysiotherapie, tandartskosten en Wmo eigen bijdragen.
 • Het extra uitgebreide pakket heeft een regeling voor het eigen risico.
 • Er is geen medische keuring.

Overstappen naar AZOSS

Aanmelden voor AZOSS kan via www.gezondverzekerd.nl/oss. Daar staan de voorwaarden en de vier pakketten met premies waaruit men kan kiezen. De keuzehulp helpt inwoners het pakket te vinden dat beste bij hun zorgkosten past. Aanmelden kan tot en met donderdag 31 december 2020. De nieuwe zorgverzekeraar zegt de oude zorgverzekering op.

Hulp bij het aanmelden

Inwoners die hulp nodig hebben bij het aanmelden kunnen iemand in de omgeving vragen om te helpen. Lukt dit niet? Dan kunnen zij de Sociaal raadslieden van ONS welzijn om hulp vragen. Bel 14 0412. Of ze kunnen contactnemen op met een cliëntondersteuner van Stichting MEE via telefoonnummer: 0900 999 8888.

Voor informatie over het gemeentepakket kunnen inwoners contact opnemen met hun Consulent Inkomen van de gemeente Oss of bellen naar het telefonisch spreekuur. Het telefonisch spreekuur is elke donderdag (behalve 31 december) tussen 15.00 uur en 16.00 uur. Bel 14 0412.

Voor vragen over de vergoedingen en premies kunnen inwoners terecht bij de zorgverzekeraars: VGZ, telefoonnummer 0900 779 97 71 en CZ, telefoonnummer 088 555 77 77.

Openbare vergadering 16 november 2020 gaat niet door.

Beste inwoners van Megen, Haren en Macharen,

vanwege de regels betreffende Corona hebben wij als Dorpsraad moeten besluiten om de openbare vergadering die gepland staat op maandag 16 november geen doorgang te laten vinden.

De eerstkomende vergadering zal pas in 2021 kunnen worden gehouden.  Zodra bekend is wanneer dat weer mogelijk is zullen wij dat via deze website en onze facebookpagina bekend maken.

Wij zijn natuurlijk wel bereikbaar voor vragen of opmerkingen van uw kant en ook voor subsidie aanvragen kunt u nog gewoon bij ons aankloppen. U kunt natuurlijk een van de u bekende dorpsraadsleden aanspreken of een mail sturen naar mhmdorpsraad@gmail.com .

Daarbij rest het ons u allen een goede gezondheid te wensen en u op het hart te drukken de maatregelen van het RIVM en de regering vol te blijven houden in ‘t belang van iedereen!

Belevingsonderzoek “de Maashorst”

belevinsgonderzoek maashorstHoe beleef jij de grazers in de Maashorst?

Al enige tijd lopen er wisenten, Taurossen en Exmoor-pony’s in de Maashorst. Zij begrazen het gebied. Dit jaar gaan we bekijken wat de effecten van hun begrazing op de natuur zijn. Ook willen we weten hoe jij als bezoeker van de Maashorst de aanwezigheid van de grote grazers beleeft.

Doe mee aan het onderzoek

Onder de deelnemers van het onderzoek verloten we twee rondleidingen voor twee personen met een persoonlijke gids door De Maashorst. Een bijzondere ervaring die zelfs voor de grootste kenners nog verrassende plekjes en weetjes oplevert. Je kunt de vragenlijst invullen tot 10 juni. Ga naar www.allemaalmaashorst.nl en vul de vragenlijst in!

 We horen je graag!

We hopen dat verschillende bezoekers aan de Maashorst meedoen aan het onderzoek. Denk aan fietsers, wandelaars of ruiters. Of aan gezinnen, jonge mensen, opa’s en oma’s. Op deze manier krijgen we een goed beeld van de beleving en een representatieve uitkomst.

Anoniem invullen

Je kunt anoniem meedoen aan het onderzoek dat ongeveer 15 minuten duurt. Wil je meewerken aan een telefonisch interview waarbij we dieper op de inhoud kunnen gaan? Graag! Maar dan is het onderzoek niet meer anoniem. Wij maken een blinde selectie uit de aanmeldingen die we hiervoor krijgen.

Meer info: www.allemaalmaashorst.nl